Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w roku szkolnym 2018/2019

 

Na rzecz dzieci i młodzieży:

 1. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci z zakłóceniami rozwoju, z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami w nauce, na potrzeby lekarzy specjalistów i komisji lekarskich, instytucji użytku publicznego (MOPS, GOPS, Sąd).
 2. Diagnoza pedagogiczna dzieci słabo słyszących.
 3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
 4. Diagnoza logopedyczna dla dzieci i młodzieży, opiniowanie.
 5. Zanim podejmiesz decyzję – diagnoza psychologiczna i zawodoznawcza w celu określenia zainteresowań .zawodowych (uczniowie III klasy gimnazjum, VIII klasy szkoły podstawowej). Zajęcia prowadzone w Poradni.
 6. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna młodzieży z trudnościami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z problemami zdrowotnymi pod kątem kwalifikacji do OHP.
 7. Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 8. Opiniowanie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 9. Opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 10. Opiniowanie w sprawie osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej (dotyczy dzieci, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem).
 11. Opiniowanie w sprawie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 12. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia zdolnego.
 13. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna pod kątem nauki w klasie integracyjnej.
 14. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia doświadczającego sytuacji kryzysowej, traumatycznej.
 15. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna ucznia powracającego z zagranicy lub z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi.
 16. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 17. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia.
 18. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Poradni.
 19. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna na terenie Poradni.
 20. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 21. Organizacja na terenie Poradni Warmińsko i Mazurskiego Tygodnia Pracy (warsztaty, konsultacje, porady, spotkania).
 22. Bezpłatne diagnozy i konsultacje logopedyczne w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).
 23. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży.
 24. Socjoterapia grupowa dla uczniów klas V-VI, gimnazjum, szkół średnich na terenie Poradni.
 25. Logopedyczne badania przesiewowe w grupach przedszkolnych na terenie szkół i przedszkoli (za pisemną zgodą rodziców, na wniosek szkoły, przedszkola).
 26. Badanie słuchu dzieci 5, 6- letnich za pomocą Platformy badania zmysłów (na wniosek rodziców).
 27. Zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym na terenie Poradni lub szkoły.
 28. Ćwiczenia sprzyjające koncentracji uwagi (dla uczniów klas V-VI, gimnazjum).
 29. Zajęcia na terenie szkół „Czytanie ze zrozumieniem”
 30. Integracja zespołów klasowych na terenie Poradni lub szkół.
 31. Porady indywidualne psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego w Poradni lub szkołach.
 32. Realizacja lekcji wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
 33. Rozmowy indywidualne z uczniami na terenie szkół (punkty konsultacyjne)
 34. Stała współpraca z OHP.
 35. Dyżur psychologa na terenie szkoły.
 36. Udział w Targach Pracy, w Targach Edukacyjnych.
 37. „Pracuj bezpiecznie” – wyjazdy młodych ludzi za granicę – co należy wiedzieć? (prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
 38. Interwencje do uczniów z myślami samobójczymi (praca w terenie) w stanie kryzysu emocjonalnego.
 39. Interwencje do szkół (w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji).
 40. W ramach profilaktyki zajęcia dotyczące wpływu alkoholu na nienarodzone dziecko.
 41. „Bezpiecznie w sieci – poznajemy Internet” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
 42. „Poznajemy świat emocji” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
 43. Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia).
 44. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z nadpobudliwością psychoruchową sprzyjające koncentracji uwagi.
 45. Warsztaty promujące działalność Poradni.
 46. Aktywne ferie w Poradni- warsztaty dla muzyczno-logopedyczne dla najmłodszych i  warsztaty pobudzające wyobraźnię, rozwijające zainteresowania dla starszaków.
 47. „Mój zawód, moja praca – dobry start” warsztaty dla uczniów gimnazjum niepełnosprawnych intelektualnie.
 48. Wolontariat młodych „Młodzi, Aktywni” – propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 49. Coachingowe lekcje wychowawcze.
 50. Terapia ręki- zajęcia indywidualne na terenie Poradni.
 51. warsztaty w klasach czwartych szkoły podstawowej: „Jak uczyć się szybko i skutecznie?”

Na rzecz rodziców:

 1. Pomoc i opieka dla całej rodziny.
 2. Szkoła dla Rodziców dzieci przedszkolnych na terenie Poradni.
 3. Dziecko 6-letnie u progu nauki w klasie I.
 4. Szkoła dla Rodziców Nastolatków, Szkoła dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji (zajęcia grupowe na terenie Poradni, treningi indywidualne).
 5. Grupa wsparcia (po zajęciach szkoły dla Rodziców Nastolatków).
 6. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem.
 7. Wykłady dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli:
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
 • Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego),
 • Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów ? (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego),
 • Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 4, 5, 6 lat
 • Rola integracji sensorycznej w rozwoju psychoruchowym dziecka (rodzice dzieci przedszkolnych)
 • Depresja, myśli i próby samobójcze wśród nastolatków – sygnały ostrzegawcze, przyczyny i metody postępowania.
 1. Indywidualne porady psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, socjoterapeuty, doradcy zawodowego na terenie Poradni.
 2. Udział rodziców, których dzieci uczęszczają na socjoterapię grupową w krótkich proponowanych im formach: wykład, rozmowa, film.
 3. Informowanie rodziców o działaniach Poradni poprzez foldery, plakaty, stronę internetową.
 4. Zajęcia warsztatowe na terenie Poradni dla rodziców zmagających się w trudnościami wychowawczymi (elementy Szkoły dla Rodziców).
 5. Porady dla rodziców z wykorzystaniem technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 6. Porady po badaniach psychologiczno – pedagogicznych, logopedycznych. Interpretacja orzeczeń, opinii.
 7. Warsztaty dla rodziców „Aktywny Rodzic” – pomoc, wspieranie swoich dzieci w planowaniu ścieżku edukacyjno – zawodowej.
 8. Realizacja zadań, prelekcji, warsztatów według zapotrzebowania, zgłaszanego przez placówki.
 9. Warsztaty kaligrafii dla rodziców z dziećmi „Zabawa w pisanie” (na terenie Poradni).
 10. „Jak pomóc dziecku uczyć się w domu i szkole?”- wskazówki do pracy z dzieckiem na spotkaniach indywidualnych z pedagogiem na terenie Poradni, warsztaty.
 11. „Moje dziecko jest nieśmiałe”-warsztaty.
 12. „Kształtowanie poczucia własnej wartości, zachęcanie dziecka do samodzielności”- warsztaty.
 13. „Warsztaty z komunikacji empatycznej, opartej na uczuciach i potrzebach”- warsztaty.

Na rzecz nauczycieli:

 1. Stały kontakt z pedagogami szkół i przedszkoli powiatu nidzickiego.
 2. Prowadzenie w obecności nauczyciela lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami.
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 4. Spotkania informacyjne wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 5. Udział w pracach zespołów ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia w zależności od potrzeb.
 6. Udział psychologa, pedagoga w cyklicznych spotkaniach pedagogów szkolnych, kuratorów, policjantów na terenie Poradni (wykłady, konsultacje, zajęcia warsztatowe w zależności od potrzeb)
 7. Poradnictwo dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pracujących z uczniem dyslektycznym, prowadzących zajęcia rewalidacyjne (na terenie Poradni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
 8. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z zakresu doradztwa zawodowego (konsultacje, szkolenia).
 9. Udział psychologa, socjoterapeuty w charakterze obserwatora w zajęciach lekcyjnych. Konsultacje i poradnictwo po zajęciach.
 10. Spotkania instruktażowe, szkoleniowe dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących w szkołach poradnictwo zawodowe.
 11. Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu.
 12. Integracja sensoryczna a obraz kliniczny dziecka.
 13. Wybrane formy Treningu Umiejętności Społecznej w motywacji dziecka.
 14. Warsztaty z kaligrafii dla nauczycieli „Jak bawić się pisząc, jak pisać bawiąc”- zastosowanie różnych czcionek i narzędzi pisarskich w edukacji wczesnoszkolnej.
 15. Działania prowadzone dla koordynatorów szkolnych w ramach programu „Labolatorium”.
 16. Sieci współpracy dla: pedagogów szkolnych (psycholog I. Maculewicz), dla logopedów (logopeda I. Kowalczyk), nauczycieli wychowanie przedszkolnego (psychlog M. Żukowska), nauczycieli wspomagających (pedagog M. Bonalska), doradców zawodowych (pedagog A. Waśk).

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy  istnieje od 1972 roku. Jej pierwszą siedzibą był internat Liceum Ogólnokształcącego, później budynek przy ulicy Zamkowej.
W 1995 roku powróciliśmy do budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego. Od grudnia 2005 Poradnia miała swą siedzibę przy ulicy Traugutta 13. Od 1 września 2015 roku Poradnia mieści się na ul. Wyborskiej 12 (budynek internatu).

Zasięgiem swojego działania obejmujemy powiat nidzicki. Współpracujemy ze szkołami oraz innymi instytucjami i placówkami znajdującymi się na tym terenie.

Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Starostwo Powiatowe.