1. Pomoc i opieka dla całej rodziny.
 2. Szkoła dla Rodziców dzieci przedszkolnych na terenie Poradni.
 3. Dziecko 6-letnie u progu nauki w klasie I.
 4. Szkoła dla Rodziców Nastolatków, Szkoła dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji (zajęcia grupowe na terenie Poradni, treningi indywidualne).
 5. Grupa wsparcia (po zajęciach szkoły dla Rodziców Nastolatków).
 6. Wykłady dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli:
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego)
 • Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów ? (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego)
 • Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 4, 5, 6 lat
 • Rola integracji sensorycznej w rozwoju psychoruchowym dziecka (rodzice dzieci przedszkolnych)
 • Depresja, myśli i próby samobójcze wśród nastolatków – sygnały ostrzegawcze, przyczyny i metody postępowania
 • Adaptacja dziecka do przedszkola
 • „Wiem, umiem, potrafię. Jak zachęcić dziecko do współdziałania i samodzielności?”
 • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”
 • „Jak pomóc dziecku uczyć się w domu i szkole?”- wskazówki do pracy z dzieckiem na spotkaniach indywidualnych z pedagogiem na terenie Poradni, warsztaty
 • „Moje dziecko jest nieśmiałe- kształtowanie poczucia własnej wartości”
 • „Warsztaty z komunikacji empatycznej, opartej na uczuciach i potrzebach”- warsztaty.
 1. Indywidualne porady psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, socjoterapeuty, doradcy zawodowego na terenie Poradni.
 2. Udział rodziców, których dzieci uczęszczają na socjoterapię grupową w krótkich proponowanych im formach: wykład, rozmowa, film.
 3. Informowanie rodziców o działaniach Poradni poprzez foldery, plakaty, stronę internetową.
 4. Zajęcia warsztatowe na terenie Poradni dla rodziców zmagających się w trudnościami wychowawczymi (elementy Szkoły dla Rodziców).
 5. Porady dla rodziców z wykorzystaniem technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 6. Porady po badaniach psychologiczno – pedagogicznych, logopedycznych. Interpretacja orzeczeń, opinii.
 7. Warsztaty dla rodziców „Aktywny Rodzic” – pomoc, wspieranie swoich dzieci w planowaniu ścieżku edukacyjno – zawodowej.
 8. Realizacja zadań, prelekcji, warsztatów według zapotrzebowania, zgłaszanego przez placówki.
 9. Warsztaty kaligrafii dla rodziców z dziećmi „Zabawa w pisanie” (na terenie Poradni).