1. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci z zakłóceniami rozwoju, z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami w nauce, na potrzeby lekarzy specjalistów i komisji lekarskich, instytucji użytku publicznego (MOPS, GOPS, Sąd).
 2. Diagnoza pedagogiczna dzieci słabo słyszących.
 3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
 4. Diagnoza logopedyczna dla dzieci i młodzieży, opiniowanie.
 5. Zanim podejmiesz decyzję – diagnoza psychologiczna i zawodoznawcza w celu określenia zainteresowań zawodowych (VIII klasy szkoły podstawowej). Zajęcia prowadzone w Poradni.
 6. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna młodzieży z trudnościami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z problemami zdrowotnymi pod kątem kwalifikacji do OHP.
 7. Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 8. Opiniowanie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 9. Opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 10. Opiniowanie w sprawie osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej (dotyczy dzieci, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem).
 11. Opiniowanie w sprawie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 12. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia zdolnego.
 13. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna pod kątem nauki w klasie integracyjnej.
 14. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia doświadczającego sytuacji kryzysowej, traumatycznej.
 15. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna ucznia powracającego z zagranicy lub z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi.
 16. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 17. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia.
 18. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Poradni.
 19. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna na terenie Poradni.
 20. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 21. Organizacja na terenie Poradni Warmińsko i Mazurskiego Tygodnia Pracy (warsztaty, konsultacje, porady, spotkania).
 22. Bezpłatne diagnozy i konsultacje logopedyczne w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).
 23. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży.
 24. Logopedyczne badania przesiewowe w grupach przedszkolnych na terenie szkół i przedszkoli (za pisemną zgodą rodziców, na wniosek szkoły, przedszkola).
 25. Badanie słuchu dzieci 5, 6- letnich za pomocą Platformy badania zmysłów (na wniosek rodziców).
 26. Zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym na terenie Poradni lub szkoły.
 27. Ćwiczenia sprzyjające koncentracji uwagi (dla uczniów klas V-VIII).
 28. Zajęcia na terenie szkół „Czytanie ze zrozumieniem”
 29. Integracja zespołów klasowych na terenie Poradni lub szkół.
 30. Porady indywidualne psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego w Poradni lub szkołach.
 31. Realizacja lekcji wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
 32. Rozmowy indywidualne z uczniami na terenie szkół (punkty konsultacyjne)
 33. Stała współpraca z OHP.
 34. Dyżur psychologa na terenie szkoły.
 35. Udział w Targach Pracy, w Targach Edukacyjnych.
 36. „Pracuj bezpiecznie” – wyjazdy młodych ludzi za granicę – co należy wiedzieć? (prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
 37. Interwencje do uczniów z myślami samobójczymi (praca w terenie) w stanie kryzysu emocjonalnego.
 38. Interwencje do szkół (w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji).
 39. W ramach profilaktyki zajęcia dotyczące wpływu alkoholu na nienarodzone dziecko.
 40. „Bezpiecznie w sieci – poznajemy Internet” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
 41. „Poznajemy świat emocji” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
 42. Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia).
 43. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z nadpobudliwością psychoruchową sprzyjające koncentracji uwagi.
 44. Warsztaty promujące działalność Poradni.
 45. Aktywne ferie w Poradni- warsztaty dla muzyczno-logopedyczne dla najmłodszych i  warsztaty pobudzające wyobraźnię, rozwijające zainteresowania dla starszaków.
 46. „Mój zawód, moja praca – dobry start” warsztaty dla uczniów gimnazjum niepełnosprawnych intelektualnie.
 47. Wolontariat młodych „Młodzi, Aktywni” – propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 48. Coachingowe lekcje wychowawcze.
 49. Terapia ręki- zajęcia indywidualne na terenie Poradni.
 50. warsztaty w klasach czwartych szkoły podstawowej: „Jak uczyć się szybko i skutecznie?”