1. Stały kontakt z pedagogami szkół i przedszkoli powiatu nidzickiego.
 2. Prowadzenie w obecności nauczyciela lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami.
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 4. Spotkania informacyjne wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 5. Udział w pracach zespołów ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia w zależności od potrzeb.
 6. Udział psychologa, pedagoga w cyklicznych spotkaniach pedagogów szkolnych, kuratorów, policjantów na terenie Poradni (wykłady, konsultacje, zajęcia warsztatowe w zależności od potrzeb)
 7. Poradnictwo dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pracujących z uczniem dyslektycznym, prowadzących zajęcia rewalidacyjne (na terenie Poradni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
 8. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z zakresu doradztwa zawodowego (konsultacje, szkolenia).
 9. Udział psychologa, socjoterapeuty w charakterze obserwatora w zajęciach lekcyjnych. Konsultacje i poradnictwo po zajęciach.
 10. Spotkania instruktażowe, szkoleniowe dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących w szkołach poradnictwo zawodowe.
 11. Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu.
 12. Integracja sensoryczna a obraz kliniczny dziecka.
 13. Wybrane formy Treningu Umiejętności Społecznej w motywacji dziecka.
 14. Warsztaty z kaligrafii dla nauczycieli „Jak bawić się pisząc, jak pisać bawiąc”- zastosowanie różnych czcionek i narzędzi pisarskich w edukacji wczesnoszkolnej.
 15. Działania prowadzone dla koordynatorów szkolnych w ramach programu „Labolatorium”.
 16. Sieci współpracy dla: pedagogów szkolnych (psycholog I. Maculewicz), dla logopedów (logopeda I. Kowalczyk), nauczycieli wychowanie przedszkolnego (psychlog M. Żukowska), nauczycieli wspomagających (pedagog M. Bonalska), doradców zawodowych (pedagog A. Waśk).